VERPLEEGKUNDIGEN

Verpleegkundig Specialist

Als verpleegkundig specialist richt je je op behandeling en begeleiding van kinderen jeugdigen met ernstige en complexe problematiek. Je levert vanuit je specifieke deskundigheid een bijdrage aan de uitvoer van het behandel- en begeleidingsplan in de Specialistische GGZ. Je participeert in de medicijnpoli samen met de psychiater.

Je bent hoofdbehandelaar binnen de Basis GGz taken. Je stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis en draagt op inspirerende wijze bij aan een goede cohesie en samenwerking binnen het team. Als verpleegkundig specialist vervul je een voortrekkersrol in het team en speelt in op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Je levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering. Tevens lever je een bijdrage met betrekking tot ketenpartners in de vorm van consult en/of advies. Je krijgt ontwikkelruimte om de verbinding met het gemeentelijk voorveld vorm en inhoud te geven.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ben je betrokken bij de intake processen en werk je met gezinnen (outreachend), de verschillende (keten)partners die om het kind heen staan in een multidisciplinair team. Je draagt bij aan de opbouw van een zelfsturend team en de positionering van Jeugdggz in de regio. Waarbij de affiniteit met crisisinterventies gewenst is.